ubezpieczenie społeczne

Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne – czym jest i kto podlega?

W ramach ubezpieczeń społecznych można wspomnieć o ubezpieczeniu: rentowym, emerytalnym, wypadkowym oraz chorobowym. W jakich sytuacjach konieczność odprowadzania składek do ZUS jest obowiązkowa? Jakie grupy pracowników są tym objęte?

Co warto wiedzieć w zakresie ubezpieczeń społecznych?

W kwestii ubezpieczeń społecznych jednym z ważniejszych aspektów jest to kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Wszelkie tematy związane z koniecznością ubezpieczenia reguluje ustawa dotycząca systemu ubezpieczeń społecznych.

Składki na ubezpieczenie są odliczane od wynagrodzenia wyrażonego w formie brutto.

Konieczność ubezpieczeń społecznych jest często obowiązkowa co oznacza, że nie można jej uniknąć.

Kto podlega obowiązkowi ubezpieczenia społecznego?

Na terenie naszego kraju obligatoryjnym ubezpieczeniom emerytalnym oraz rentowym są objęci ci, które należą do grupy:

 • pracowników,
 • osób świadczących pracę nakładczą,
 • osób, które pełnią obowiązki w ramach umowy zlecenia, agencyjnej lub innej, która dotyczy świadczenia usług,
 • osób, które prowadzą działalność o charakterze pozarolniczym,
 • senatorów i posłów, którzy otrzymują uposażenie wraz z grupą posłów zasilających szeregi Parlamentu Europejskiego,
 • osób korzystających ze stypendiów sportowego,
 • osób otrzymujących stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej,
 • osób, które wykonują pracę odpłatnie w ramach skierowania do pracy podczas odbywania kary pozbawienia wolności albo tymczasowego aresztowania,
 • osób otrzymujących zasiłek dla bezrobotnych lub szkolenie w trakcie odbywania stażu czy szkolenia, albo przygotowania zawodowego osób dorosłych, które skierowano w ramach powiatowego urzędu pracy,
 • osób korzystających ze stypendiów otrzymywanych w ramach przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w czasie nauki na studiach podyplomowych.

Kogo jeszcze dotyczy obowiązek ubezpieczeń społecznych?

Nie należy zapominać o następującej grupie osób:

 • duchownych,
 • niezawodowych żołnierzy, którzy pełnią funkcję czynnej służby poza żołnierzami odbywającymi służbę wojskową w ramach kandydowania na żołnierza zawodowego, a także tych żołnierzy, którzy pełnią obecnie czasową służbę wojskową,
 • osób świadczących służbę zastępczą,
 • funkcjonariuszy ze Służby Celnej,
 • osób pozostających na urlopie wychowawczym, albo korzystającym z zasiłku macierzyńskiego. Warto przy tym zaznaczyć, że w przypadku pobierania tego zasiłku lub też zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego automatycznie podlega się także ubezpieczeniu rentowemu i emerytalnemu. Od dnia 1 września 2009 r. pozostaje bez znaczenia ustalone uprzednio prawo do emerytury bądź renty.
 • osób korzystających ze świadczeń socjalnych, które są wypłacane w czasie urlopu,
 • osób pobierających zasiłek socjalny w trakcie przekwalifikowania zawodowego i poszukiwania nowego zatrudnienia,
 • osób pobierających świadczenie szkoleniowe regulowane po zakończeniu zatrudnienia.

Powyższe dowodzi, że ustawa dość precyzyjnie wskazuje, kto podlega obligatoryjnemu ubezpieczeniu. Przyjmując pewne uproszenie – jest do tego zobligowany każdy, kto wykonuje pracę, zwłaszcza pracownicy.

Podstawę prawną stanowi art. 6, art. 11 i art. 12 ustawy uchwalonej 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych – http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19981370887/U/D19980887Lj.pdf

One thought on “Obowiązkowe ubezpieczenie społeczne – czym jest i kto podlega?”
 1. A czy macie już informację jak będzie wyglądała składka zdrowotna z okazji Nowego Ładu?

Leave a Comment