Zaliczki na podatek dochodowy - jak liczyć?

Zaliczka na podatek dochodowy – jak obliczyć? Zasady ogólne i podatek liniowy

Zaliczka na podatek dochodowy stanowi przykład jednego z powszechniejszych obowiązków podatnika na zasadach ogólnych – zgodnie ze skalą podatkową – (przy stawce 18 lub 32 procent), albo podatkiem liniowym (19 procent).

Podleganie temu obowiązkowi wyraża się we wpłacaniu określonej uprzednio zaliczki na podatek. W tej sytuacji podatnik, który jest osobą fizyczną i prowadzi swoją działalność gospodarczą – ma możliwość regulowania zaliczek na podatek dochodowy w następujący sposób:

 • co miesiąc – mowa tu o podatnikach, którzy są opodatkowani skalą podatkową albo podatkiem liniowym i o tych osobach, które prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów. Stanowi to przykład najpopularniejszej formy uregulowania podatku dochodowego,
 • kwartalnie – w ten sposób rozliczani są ci podatnicy, którzy zaczęli swoją działalność w danym roku kalendarzowym oraz tzw. mali podatnicy w sytuacji kiedy wartość ich przychodu w minionym roku łącznie z kwotą podatku vat nie przekracza równowartości 1 200 000 euro.
 • w uproszczonym wariancie – o to mogą z kolei domagać się ci podatnicy, którzy wystartowali ze swoją działalnością gospodarczą w bieżącym lub minionym roku.

Zaliczka na podatek dochodowy – wybór i zmiana sposobu

Jeżeli przedsiębiorca zamierza dokonać wyboru lub zmiany sposobu opłacania zaliczek w ramach podatku dochodowego – może to zrobić dwoma metodami:

 • elektronicznie – w ramach aktualizacji formularza CEIDG, który jest dostępny na stronie www CEIDG,
 • tradycyjnie – poprzez pisemne zawiadomienie o podjętej decyzji regulowania zaliczek do odpowiedniego naczelnika urzędu skarbowego.

Ci przedsiębiorcy, którzy są na etapie otwierania swojej firmy mają prawo do zdecydowania się na jakąś z opcji maksymalnie w dniu, który poprzedza założenie działalności.

Sposób wyliczania podatku na zasadach ogólnych – co powinieneś o tym wiedzieć?

Jak wskazuje ustawa z 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i wybranych innych ustaw – od minionego 2020 roku funkcjonuje zmieniony sposób obliczania podatku na zasadach ogólnych. 

Wygląda to następująco: podatek dochodowy jest pobierany od podstawy jego obliczania w konkretnym roku zgodnie z poniższą skalą:

 • 17% dla podstawy opodatkowania do kwoty 85 538 zł,
 • 14 539,76 i dodatkowo 32% nadwyżki powyżej 85 528 zł.

Zaliczka na podatek dochodowy – jak ją obliczyć?

Konieczność uregulowania zaliczki na podatek dochodowy pojawia się od tego miesiąca lub kwartału, w którym dochody uzyskane od początku roku przewyższyły kwotę wolną od podatku. Jest to iloraz kwoty zmniejszającej podatek i stawki podatkowej – tej najniższej.

Do wyliczenia wysokości zaliczki na podatek za konkretny okres rozliczeniowy wykorzystuje się stałą kwotę pomniejszającą podatek. Jest też opcja odliczenia uzależniona od wysokości uzyskanych dochodów w następujących przypadkach:

 • dla podatników, w przypadku których uzyskiwane dochody nie przekraczają kwoty odzwierciedlającej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Kwota, która zmniejsza podatek wynosi dokładnie 525,12 zł w ramach roku,
 • dla tych podatników, u których otrzymywane dochody przekraczają kwotę, która stanowi górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Te zaliczki nie ulegają pomniejszeniu o kwotę, która zmniejsza podatek.

Zaliczka na podatek według skali – jak możesz ją wyliczyć?

Oto wzór, który wskazuje jak można obliczyć zaliczkę na podatek dochodowy PIT w ramach skali podatkowej:

 • Krok 1 – wyliczenie dochodu następuje w wyniku następującej operacji: kwota przychodu z działalności – koszty narastająco.

  Dzięki temu można wyliczyć różnicę pomiędzy przychodami a kosztami (tzn. kwotą uzyskanego dochodu). Zgodnie z tym – zaliczka na podatek dochodowy jest wyliczana narastająco od dochodu, który został wygenerowany od początku danego roku.
 • Krok 2 – obliczenie podstawy opodatkowania powstaje poprzez działanie: składka ZUS narastająco – strata powstała w latach ubiegłych.

  Od kwoty uzyskanego dochodu należy odjąć sumę składek, które zostały zapłacone w ramach ubezpieczenia społecznego jak i stratę z lat ubiegłych.
 • Krok 3 – podatek obliczony uzyskuje się w wyniku następującej operacji: podstawa opodatkowania pomnożona x 17%.
 • Krok 4 – podatek do zapłaty otrzymuje się w ramach działania: podatek obliczony – kwota, która zmniejsza podatek – składki zdrowotne (liczone narastająco) – zaliczki za minione miesiące w roku.

Zaliczka na podatek przy podatku liniowym – jak ją obliczyć?

Metoda wyliczania zaliczki w ramach podatku dochodowego przy opodatkowaniu liniowym jest zbliżona do sposobu dedykowanego zasadom ogólnym. Warto jednak wskazać dwie różnice – w ramach tych obliczeń nie można stosować żadnych ulg ani też odliczeń od dochodu. Uzyskana podstawa opodatkowania z kolei będzie pomnożona przez 19% bez względu na wysokość uzyskanej kwoty.

Zaliczka w ramach podatku dochodowego poniżej kwoty 1000 zł. Ważne terminy

W sytuacji, gdy kwota zaliczki jest mniejsza lub równa 1000 zł – wówczas przedsiębiorca nie musi uiszczać zaliczki na podatek dochodowy. W sytuacji, gdy dojdzie do przekroczenia wspomnianej kwoty – wtedy przedsiębiorca jest zobligowany do zapłaty należnej kwoty do odpowiedniego Urzędu Skarbowego.

Terminy regulowania składek przedstawiają się z kolei następująco:

 • zaliczki miesięczne – należy je opłacać do 20-ego dnia kolejnego miesiąca (czyli przykładowo: zaliczka za lipiec powinna być opłacana do 20-ego sierpnia),
 • zaliczki kwartalne – do 20-ego dnia miesiąca, który wypada po zakończeniu kwartału (czyli np. zaliczka za III kwartał musi być uregulowana do 20-ego października). W przypadku ostatniego kwartału w roku – do 20-ego stycznia kolejnego roku.

Podatek PIT – gdzie go wpłacać?

Zgodnie z ustaleniami, które obowiązują od 20 stycznia 2020 r. – ci płatnicy, którzy regulują podatek dochodowy PIT powinni wpłacać swoje zobowiązania – wliczając w to podatek dochodowy – na dedykowany numer bankowy Urzędu Skarbowego. Jest to tzw. mikrorachunek przedsiębiorcy.

One thought on “Zaliczka na podatek dochodowy – jak obliczyć? Zasady ogólne i podatek liniowy”
Leave a Comment